Om KSA

Konfliktlösning för skola och arbete


Konfliktlösning i skola och arbete (KSA) startades år 2000 av barn- och skolläkaren Karin Utas Carlsson och drivs fortsatt av mig. Det är ett enmansföretag.


Jag har i mars 2011 tillsammans med Anette Rosenberg Kimblad givit ut boken Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Denna och andra böcker jag har skrivit utgör en grund för företagets verksamhet.  Läs mer under konsult och produkter.


Syftet med verksamheten är att sprida kunskaper om konflikters orsaker, dynamik och hantering. Målet är att skapa ett samhälle som är mer jämlikt, mindre våldsamt och där människor mår bättre. Man kan kalla det ett fredsprojekt, där fred står som motsats till våld (fysiskt, psykiskt och strukturellt).


Syftet överensstämmer med det som antagits av föreningen Sveriges Lärare för fred, Denna förening har emellertid upphört. Dess hemsida är ersatt av www.laraforfred.se.


Denna nya hemsida innehåller mycket material för utbildning. Den är riktad till pedagoger men också till fredsrörelsen. Därför finns t ex artiklar och referat, länkar och annat som har att göra med säkerhetspolitik och fredsarbete på lokal och global nivå. Under menyn FORSKNING finns referens till Johan W. Burton som givit ett stort bidrag till min avandring Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Educstion in Grades 4-6. Denna återfinns i sin helhet här. Se också www.laraforfred.se/KALENDARIUM.


Det är i denna nya hemsida jag lagt mycket arbete de senaste åren. Därför har denna stått still.


Begrepp. Konflikter ses som en naturlig del av livet och nödvändiga för växt och utveckling. Konflikt uppstår när människor upplever att deras önskningar och behov blockeras av någon eller några andra (interpersonell konflikt). Det kan vara enstaka personer eller grupper av större eller mindre storlek. Strukturer utan tydliga aktörer kan hota eller skada. Detta ger upphov till konflikter mellan människor och grupper (strukturellt våld). Det finns också inre konflikter där en person samtidigt känner och behöver flera saker som upplevs som oförenliga (intrapersonell konflikt).


Termen konflikthantering används i en utvidgad betydelse:


  • att främja goda relationer och samarbete mellan människor
  • att förebygga destruktiv utveckling av konflikter
  • att hantera konflikter konstruktivt


KSA arbetar med utbildning och träning i konflikthantering och riktar sig till privatpersoner och förskola, skola, fritidshem, och alla som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och ungdom. Föräldrautbildning och skola är särskilt prioriterade.


KSA sysslar inom området konstruktiv konflikthantering speciellt med

  1. Collaborative Problem Solving (CPS), ett förhållningssätt och en metod för problemlösning som utvecklats av Ross W. Greene och som speciellt underlättar för barn och ungdomar med utmanande beteende.
  2. Skolmedling, där hela skolan engageras i att utbilda och träna alla i konflikthantering i vår utvidgade betydelse. Intresserade personer, vuxna och elever, får utbildning och träning i att medla. Handledning byggs in i strukturen.


Här finns en lista över rekommenderad litteratur. Det finns också en lista över relevanta länkar. Jag ser det som viktigt att föra fram erfarenheter och forskning från olika håll och skapa nätverk.

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600