Rekommenderad litteratur

Rekommenderad litteratur


Andersson, B. ( 2000). Bygga  upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal: Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom. DAMP, AD/HD.


Burton, J. W. (1990). Conflict: Resolution and provention. London: Macmillan.


Bush, R. A. B. & Folger, J. P. (2010). Transformativ medling – ett relationellt förhållningssätt till konflikt. Malmö: Liber.


Byréus, K. (3:e uppl. 2010). Du har huvudrollen i ditt liv: Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber.


Byréus, K & Snickars, (2005). Leka lätt – 65 lekar för rörelse och samspel. Gleerups.


Cornelius, H. & Faire, Sh. (första utgåva 1989, ny uppl. 2006). Everyone can win: How to resolve conflict. East Roseville, NSW, Australien: Simon & Schuster.


Greene, R. W. (2002). Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm: Cura.


Greene, R. W. (2008). Vilse i skolan: Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm: Cura.


Grib konflikten. Om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. (2003). Projektledare: Christy, Lotte. Det Kriminalpraeventive Råd, Glostrup, Danmark.


Grünbaum, A & Lepp, M. (2005). DRACON i skolan: Drama, konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur.


Grünbaum, A. (2009). Lika och unika: Dramapedogogik om minoriteter. Göteborg: Daidalos.


Hakvoort, I. & Friberg B. (Red.) (2011). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups Utbildning.


Hammerich, E. & Frydensberg, K. (2006). Konflikt og kontakt: Om at forstå og håndtere konflikter. Højbjerg, Danmark: Hovedland.


Hareide, D. (2006). Konfliktmedling. Lund: Studentlitteratur.


Holm Ivarsson, B. (2010). MI. Motiverande samtal: Praktisk handbok för skolan.Stockholm: Gothia.


Höistad, G. (1994). Mobbning: En bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Stockholm: Informationsförlaget.


Höidstad, G. (2005). Mobbning och människovärde. Om förtryck och utanförskap och vad vi kan göra. Ekelunds.


Kreativ konfliktlösning för högstadiet. (1994). Pedagogiska hjälpmedel, 49. Malmö: Lärarhögskolan. [Lärarhandledning med övningar, översättning från Lantieri, L., Roderick, T. & Ray, P. (1990). Resolving conflict creatively: A draft teaching guide for alternative high schools. New York Board of Education. Översättaren, Ankarstrand-Lindström, G., har dessutom lagt till ett kapitel om fredsundervisning på olika nivåer. Litteraturlista för undervisning i Sverige.]


Kreativ konfliktlösning för mellanstadiet. (1993). Pedagogiska hjälpmedel, 48. Malmö: Lärarhögskolan. [Lärarhandledning med övningar, översättning och bearbetning från Lantieri, L. & Roderick, T. (1988). Resolving conflict creatively: A draft teaching guide for grades kindergarten through six. New York Board of Education.  Översättning: Utas Carlsson, K. Litteraturlista för undervisning i Sverige.


Lantieri, L. & Patti, J. (1996). Waging Peace in Our Schools. Boston, MA: Beacon Press.


Larsson, L. (2004). Nonviolent Communication i praktiken: Arbetsbok för att praktisera Nonviolent Communication individuellt och i grupp. Svensbyn: Friare Liv.


Lind, E. (2001). Medkompis: Medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: BrainBooks [Till denna finns också en elevhandbok att köpa separat].


Nordhelle, G. (2006). Mekling: Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Oslo: Gyldendal.


Nordhelle, G. (2007. Mekling II: Sentrale temaer i konflikthåndtering. 
Oslo: Gyldendal.


Raaschou, N.  (2003). Fra konflikt til dialog i skolen: Overvejelser og vaerktøjer.Vejle, Danmark: Kroghs forlag.


Rosenberg, M. R. (2007, sen uppl., orig. am. 1999). Nonviolent Communication: ett språk för livet: Svensbyn: Friare Liv.


Rosenberg Kimblad, A. (2010). Att arbeta med konflikthantering – implementering och undersökning av en form av fokusgruppsamtal i skolan.Masteruppsats i handikappvetenskap, Halmstad högskola.


Schüldt, K. (1994). På barnens uppdrag: Att förmedla Barnkonventionen genom drama. Stockholm: Rädda Barnen.


Stone, D., Patton, B. & Heen, Sh (1999). Svåra samtal: Hur man pratar om det som betyder mest. Richters.


Utas Carlsson, K. (2001). Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik.


Utas Carlsson, K. (1999). Violence prevention and conflict resolution: A study of peace education in grades 4-6. Doktorsavhandling, pedagogik, Lund. Finns på www.tradet.org


Winslade, J. & Monk, G. (2001). Narrative mediation. A new approach to conflict resolution. San Francisco: Jossey-Bass.


Winslade, J. & Monk, G. (2007). Narrative counseling in schools.  2:a uppl. USA, CA: Corwin Press.KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600