Utbildning i konflikthantering

Personalutveckling och föräldrautbildning:

Utbildning i konflikthantering


KSA erbjuder utbildning i konflikthantering för både personal och föräldrar. Utbildningen har stora likheter vare sig den vänder sig till föräldrar eller personal. Det finns givetvis också skillnader. Likheterna utgörs av synen på konflikters orsaker, dynamik och hantering och det förhållningssätt som rekommenderas för att undvika destruktiv utveckling där låsningar är en väsentlig del. Skillnaderna är att olika miljöer och strukturer ger upphov till olika typer av konflikter, vilket har konsekvenser för sättet att hantera dem.


KSA är specialiserad på förskola, skola, fritidshem.


Målgrupp: personer som sysslar med unga i sitt yrke eller privat. Det kan vara föräldrar, personal inom förskola, skola, socialtjänst eller sjukvård.


KSA erbjuder personalutveckling genom: KSA erbjuder utbildning och träning i konstruktiv konflikthantering inklusive skolmedling där teori varvas med praktik. Sättet att tänka är tillämpbart på alla åldrar, undervisningsmetoderna anpassas till ålder.


Det finns numera mycket kunskap om konstruktiv konflikthantering. KSA ger färdigheter. Maktlöshet blir till handlingskraft, och onda cirklar blir till goda.


Centralt i teorin är grundläggande mänskliga behov, d.v.s. det som alla vi människor behöver för att må bra: känsla av eget värde, gemenskap, kärlek, mening, förståelse och delaktighet. Dessa behöver i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses för att en god miljö och ett bra samhälle ska skapas. Konflikter och konflikthantering på lokal och global nivå (mikro- och makronivå) har mycket gemensamt. Därför kan var och en medverka till en freds- och ickevåldskultur.


Mål – att skapa en freds- och ickevåldskultur genom att verka för


  • ett gott psykosocialt klimat i skolan, hemmet och på arbetsplatsen
  • att många människor, små och stora, ska få träning i konstruktiv konflikthantering inklusive medling
  • en samhällsutveckling som ser till mänskliga behov och allas lika värde

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600