Skolmedling

Medling genom dialog:

Skolmedling


KSA erbjuder medling mellan två, eventuellt flera, parter. KSA är främst inriktad på medling i skolan för att skapa en god miljö där människor trivs och utvecklas. Vid skolmedling medlar elever vid konflikter mellan elever. Alla på skolan får viss utbildning. En grupp vuxna i skolan lär sig medla.


Medling förutsätter kunskaper i konstruktiv konflikthantering. Vid avtalsfokuserad medling försöker man nå fram till ett avtal som alla parter är nöjda med. Vid transformativ medling ser man på konflikten som en kris i den interpersonella relationen och medlaren underlättar processen så att tilliten mellan parterna ökas och alienering och känslor av maktlöshet kan avta och förbytas till sin motsats.


Vid skolmedling kan antingen sakfrågan betonas (såsom vid avtalsfokuserad medling) eller relationen mellan parterna. Ofta blir det en blandning. Såväl relationen som sakfrågan står då i centrum. Genom samtal kan förståelsen för problemet och den andra parten öka. Parterna kan även nå fram till ökad förståelse för egna känslor och behov. Målet är att båda parter ska uppleva sig som vinnare, d.v.s. få viktiga behov tillgodosedda.


  • Medlaren är opartisk och i förhållande till problemet neutral. Medlaren uttrycker alltså ingen uppfattning om vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, i sakfrågan.
  • Medlaren stödjer parterna genom hela medlingsprocessen och ser till att stämningen är respektfull och trygg.
  • Medlaren ser till att parterna blir hörda och bekräftade.
  • Medlaren hjälper parterna nå fram till för dem tillfredsställande lösningar och avtal. Ett avtal är dock inte nödvändigt för en lyckad medling.


Förmöten utnyttjas ofta. Vid elevmedling kan förmötena vara mycket korta om konflikten är okomplicerad. Vuxna medlar i svårare fall. Då krävs förmöten. Vårdnadshavare tas i sådana fall med i processen.


Vid s.k. indirekt medling kommer aldrig parterna att mötas men var och en för sig träffar medlaren som kan överlämna meddelanden från den ena till den andra parten och på så sätt medverka till att konflikten trappas ned och parterna mår bättre. Vid skolmedling är dock det normala att parterna samtalar med stöd av medlaren.


Vid skolmedling utbildas såväl en grupp vuxna som en grupp barn/unga i medling. Skolans hela personal, inklusive föräldrar, får viss information, som utökas efter hand. Vid elevmedling medlar två elever mellan elever. I svårare fall kan vuxna medla. Vid konflikter mellan elev och vuxen på skolan kan en elev och en vuxen medla. En medlingssamordnare finns på skolan. Denna organiserar verksamheten inklusive handledning till medlare. Vid mobbning medlar aldrig barn.


Medling är inte lämpligt vid alla konflikter. Medlarens kompetens och konfliktens art är avgörande. Medling är för parterna frivillig och kan avbrytas av parterna eller medlaren.


Läs mer om medling i allmänhet och om skolmedling i synnerhet t ex i Hantera konflikter och förebygg våld (kap. 9). Se rekommenderad litteratur.

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600